در تعریف کشورهای مختلف، می توان از اقامت موقت و یا دائم یاد کرد. اقامت موقت به افرادی داده می شود که هدف آن ها از ورود به کشورها تحصیل یا کار باشد. برای مثال ویزای تحصیلی تنها تا پایان مدت تحصیل فرد و مهاجرت از طریق کار تنها دو سال اعتبار خواهد داشت. در صورتی که فرد بتواند برای 5 تا 10 سال در کشورهای مختلف جهان حضور داشته به طوری که مالیات خود را پرداخت کرده باشد، قادر خواهد بود تا اقامت دائمی آن کشور را بدست آورد. راه های دیگری نظیر ازدواج با شهروندان خارجی و همچنین سرمایه گذاری در کشورها می تواند به این امر منجر شود.