معمولا افراد با توجه به شرایط مطلوب کشورهای انگلیسی زبان و اروپایی کمتر به دنبال مهاجرت به کشورهای قاره آفریقا هستند اما در میان این کشورها، آفریقای جنوبی با توجه به شرایط متفاوتی که داراست توانسته به عنوان یکی از کشورهای مهاجرپذیر آفریقایی قلمداد گردد. راه های متفاوت مهاجرت به آفریقای جنوبی از قبیل برنامه های سرمایه گذاری، اخذ ویزای کاری و تحصیلی در این سالها بیشترین درخواست را از سوی مهاجرین داشته اند. از جمله ویزاهایی که ایرانیان همچنان بیشتر برای ورود به آفریقای جنوبی در سال 2021 تقاضا دارند، ویزای کار، جستجوی کار و ویزای تحصیلی است که ویزای کار را تحت عنوان داشتن پیشنهاد کار از این کشور میتوان درخواست نمود، همچنین با وجود شغل متقاضی در لیست مشاغل مورد نیاز این کشور، فرد میتواند جهت ویزای جستجوی کار، بر خلاف سایر کشورهای انگلیسی زبان که مدارک زبان بالایی میخواهند، صرفا با دانش زبان درخواست نمایند.