برای مهاجرت به رومانی همانند سایر کشورهای اروپایی راه های متفاوتی تعریف شده است که با توجه به شرایط هر فرد باید مورد بررسی قرار گیرد. البته از آنجایی که این کشور از کشورهای حوزه شنگن نمی باشد درخواست کمتری نسبت به کشورهای این حوزه از سوی شهروندان ایرانی دارد، اما همچنان برخی دانشجویان به دلیل هزینه های پایین در مهاجرت به کشور رومانی مایل به تحصیل در این کشور هستند و برخی افراد در این سالها از سایر طرق مهاجرتی از قبیل ویزای سرمایه گذاری، ویزای ازدواج و یا با اخذ ویزای کاری به این کشور مهاجرت کرده اند.