مهاجرت به سنت کیتس از راه های مختلف امکان پذیر می باشد اما این گزینه اهمیت دارد که کدام روش سریعتر به پاسپورت ختم می گردد. می توان در مورد کشورهایی همچون سنت کیتس که در حوزه کارائیب واقع شده اند این چنین نوشت که این کشورها از جمله کشورهایی در بعد مهاجرتی هستند که افراد به دنبال استفاده از اعتبار پاسپورت آن هستند، زیرا یک تبعه خارجی با بدست آوردن پاسپورت سنت کیتس می تواند به بسیاری از کشورهای معتبر دنیا از جمله ایالت متحده، انگلستان و حوزه شنگن بدون ویزا سفر نماید، مهاجرت به سنت کیتس بیشتر از طریق موارد سرمایه گذاری مورد هدف بوده است.