لوکزامبورگ کشوری کوچک در غرب اروپاست که با کشورهای فرانسه، بلژیک و آلمان مرز مشترک دارد و شرایط این کشور تابع شرایط کلی کشورهای یاد شده است. با توجه به روند کلی جامعه لوکزامبورگ، این کشور به منظور تغییر روند رشد جمعیت، ناچار به پذیرش مهاجران از کشورهای مختلف جهان شده است و جمعیت قابل توجهی هر ساله راهی این کشور می شوند. یکی از راه های معمول مهاجرت به کشور لوکزامبورگ که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته، از طریق ثبت شرکت در این کشور ممکن شده است. سرمایه گذاری در کشور لوکزامبورگ در مقایسه با کشورهای همسایه به ذخیره مالی کمتری نیاز دارد و همین مسئله بر جذابیت این کشور به صورت چشمگیری افزوده است. مهاجرت به لوکزامبورگ از طریق سایر روش ها بسته به شرایط متقاضیان نیز امکان پذیر می باشد.