لیتوانی کشوری کوچک در شمال شرقی قاره اروپا است که یکی از کشورهای حوزه شنگن محسوب شده و مهاجرت به لیتوانی می تواند کلید ورود به کشورهای پیشرفته اروپایی باشد. راه های مختلفی برای ورود به این کشور وجود دارد که بسته به شرایط متقاضیان متفاوت می باشد. یکی از مهم ترین راه های ورود به لیتوانی، اخذ ویزا و اقامت از طریق کار است. لیتوانی در حال حاضر به نیروی کار متخصص نیاز دارد و همین مسئله سبب شده است که ورود به این کشور به عنوان یک نیروی کار، چندان دشوار نباشد. پیوستن به اعضای خانواده نیز دومین راه معمول برای ورود به این کشور است. از سوی دیگر سرمایه گذاری و گاه تحصیل در این کشور راه های دیگری است که منجر به مهاجرت به لیتوانی می شود که باید با توجه به قوانین کشور در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد.