با گذر زمان بسیاری از کشورهای دنیا به جهت پیشرفت و رشد اقتصادی بهتر به دنبال توسعه برنامه های مهاجرپذیری هستند. در این میان کشورهای درجه پایین اروپایی همچون آذربایجان نیز رو به این آورده اند. برای مهاجرت به کشور آذربایجان و داشتن اجازه اقامت بلند مدت طرح های متفاوتی از سوی اداره مهاجرت این کشور برای شهروندان خارجی معرفی شده است که در میان این برنامه های مهاجرتی طرق متفاوت سرمایه گذاری و ایجاد کسب و کار بیشترین تقاضا را دارا هستند. پیش از ورود به کشور آذربایجان از تمامی روش های ورود مطلع شوید و پس از آن اقدام نمایید.