مهاجرت به کشور ایسلند به دلیل داشتن مکانی فوق العاده عالی برای زندگی مشهور است. با توجه به مزایای بسیار ایسلند چه کسی نمی خواهد در چنین کشوری زندگی کند؟ قبل از شروع و اقدام، به دریافت اطلاعات و تحقیقات عمیق در این خصوص بپردازید، در غیر این صورت، ممکن است مسیر برای شما سخت شود. اگر افراد از شهروندان EEA /EPTA نباشند مهاجرت برای آن ها کمی چالش برانگیز خواهد بود. روش های مهاجرت به این کشور عبارتند از ازدواج با یک شهروند ایسلندی، پذیرش از یک دانشگاه ایسلندی که به دانشجویان اجازه اقامت و گاهی مجوز کار محدود می دهد و دانشجویان باید بتوانند در طول تحصیل خود را حمایت مالی نمایند، اخذ جواز کار و دعوت نامه از یک کارفرمای ایسلندی