پس از برگزاری رویداد مهم و تاثیرگذار جام جهانی فوتبال در سال 2018 در شهرهای مختلف روسیه، مهاجرت به کشور روسیه در کانون توجه متقاضیان قرار گرفت. کشوری درجه بالایی از مطلوبیت را برای متقاضیان دارد که دریافت اقامت آن کشور سریع تر باشد و امکان اخذ تابعیت آن نیز وجود داشته باشد. یکی از مزیت های مهاجرت به کشور روسیه ،نزدیکی جغرافیایی این کشور به ایران است. ورود به کشور روسیه از روش های گوناگونی ممکن است که از جمله آنها می توان به تحصیل، کار، سرمایه گذاری، نامزدی و ازدواج با دختران روس و پناهندگی اشاره کرد. یکی از مهم ترین مزیت های روسیه این است که این کشور روند کم هزینه تری را تا دریافت ویزا برای متقاضیان در نظر گرفته است.