کشور مالزی از کشورهای معتبر آسیای شرقی می باشد که به دلیل سرمایه گذاری های مدرن و مدیریت مدیران در نظم کارها به یک مقوله خاص تبدیل شده است. مهاجرت به کشور مالزی از طریق تحصیل از سایر گزینه هایی می باشد که باعث به ارمغان آوری بازار کار ایده آل برای اشخاص می گردد که در خصوص اخذ اقامت و در انتها تابعیت این کشور با استقبال مواجه شده است. کشور مالزی رتبه یازدهم در جهان در خصوص سیستم آموزشی و جذب دانشجوی خارجی دارد و یکی از ثروتمندترین کشورهای جنوب شرق آسیا می باشد که این میزان ثروت حاصل از فروش نفت می باشد. پیش از مهاجرت به کشور مالزی از روش های ورود متناسب با شرایط خود آگاهی کسب نمایید.