موناکو پس از واتیکان، دومین کشور کوچک جهان است. جزیره ای کوچک در دل دریای مدیترانه در جنوب فرانسه که بسیاری از افراد را جهت مهاجرت به کشور موناکو جذب نموده. مالیات بر درآمد در کشور موناکو برای بسیاری از مهاجران صفر یا نزدیک به آن است و از همین رو جمعیت مهاجران سرمایه گذار در این کشور طی سال های اخیر بسیار زیاد بوده است و از همین رو در دهه گذشته موناکو بارها به عنوان بهترین کشور جهان از نظر تولید ناخالص ملی معرفی شده است. تا چندی پیش موناکو تابع قانون خاک بود اما در سال های اخیر این کشور نیز قانون خون را به رسمیت شناخت. سرمایه گذاری در موناکو و کار در این کشور دو روش اصلی برای مهاجرت به کشور موناکو در سال های اخیر بوده است.