انواع راه های مختلفی برای مهاجرت به کشور مونته نگرو وجود دارد و این می تواند بسیار مهم باشد. انتخاب این کشور با چالش های بسیار کمی همراه است. از نظر کلی، می توان گفت که مونته نگرو یکی از کشورهای درجه دوم اروپایی است. از همین رو کمتر شنیده می شود که این کشور مقصدی برای مهاجرت های خارجی بوده است. این کشور اما مسیرهای مناسبی برای مهاجرت در نظر گرفته است که هر یک از آن ها در جایگاه خود می توانند نقش بسیار مهمی داشته باشند. این که فرد بتواند کدام مسیر را برای مهاجرت خود انتخاب کند، به توانمندی و رزومه ای که در اختیار دارند وابسته است.