مهاجرت به کشور مکزیک به منظور زایمان، تولد فرزند، تحصیل، کار و غیره از طرق مختلف و شناخته شده برای ورود به این کشور ممکن می باشد. تحصیل در کشورهای برتر به زبان انگلیسی از سایر جذابیت های این روزه برای متقاضیان محسوب می گردد که هر ساله آمار به خصوصی در رویه مهاجرت به خود اختصاص داده است. سیستم اعطای تابعیت در مکزیک بر مبنای خاک می باشد، همین مورد باعث شده است پس از کانادا دومین مقصد برتر در خصوص تولد فرزند گردد. مهاجرت به منظور کار از دیگر موارد پر اهمیت می باشد که در این کشور برای شهروندان ایرانی از طریق پیشنهاد کاری امکان پذیر است.