کشور لاله های نارنجی، یکی از کشورهای قدرتمند در اتحادیه اروپا از نظر اقتصادی است. بدست آوردن اقامت کشور هلند به معنی بدست آوردن اجازه زندگی در کلیه کشورهای عضو این اتحادیه است. همه شهروندان خارجی برای ورود و مهاجرت به کشور هلند نیاز به دریافت ویزا خواهند داشت و این ویزا با توجه به دلیل مهاجرت افراد به این کشور می تواند متفاوت باشد. در حال حاضر، دریافت ویزای تحصیلی، ویزای همراه و ویزای توریستی کشور هلند ساده تر بدست می آید اما روش های متنوعی برای ورود به کشور هلند وجود دارد که باید به بررسی آن ها پرداخت.