مهاجرت توریستی به کشور هفتاد و دو ملت یا هند، با جمعیتی 1.5 میلیارد نفرِ، نقش بسزایی در اقتصاد پویای این کشور دارد. امروزه طب داغ تحصیل در هند جمعیت قابل توجهی را از سراسر جهان به سمت این کشور می کشاند. درصد کمی از دانشگاه های کشور هند مورد تایید وزارت علوم ایران هستند پس باید این نکته حتما مورد توجه قرار گیرد. حقیقت امر آن است کاریابی در هند برای شهروندان خارجی بسیار دشوار است و دانشجویان خارجی در این کشور نیز به سختی موفق به کاریابی می شوند. روش های مختلف مهاجرت به هند دامنه وسیعی دارد که باید هر یک به صورت تفصیلی بررسی شود و متناسب با شرایط هر فرد، جهت اخذ ویزای کشور هند اقدام گردد.