استفاده از مسیرهای قانونی مهاجرت به کشور گرنادا می تواند به فرد یک پاسپورت معتبر و اقامت یکی از کشورهای کارائیب را اعطا کند. آیا گرنادا می تواند مسیری مناسب برای مهاجرت باشد؟ این کشور در جمع کشورهای رده بالای حوزه کارائیب قرار دارد؟ آیا سرمایه گذاری تنها راه رسیدن به این کشور است؟ سوال های پرتعدادی در رابطه با این کشور و شرایط مهاجرت به آن وجود دارد. اگر به این پرسش ها به درستی پاسخ داده شود، می توان با آسودگی خاطر مهاجرت به کشور گرنادا را انتخاب کنند. از همین رو مشاورین ما در این بخش، به پرسش های اصلی در این رابطه به صورت جامع پاسخ می دهند.