یونان کشور افسانه ها و اساطیر باستانی پس از عبور از بحران اقتصادی، به مقصد دوباره ای برای متقاضیان خارجی تبدیل شده است. تحصیل در یونان، سرمایه گذاری در این کشور از طریق خرید ملک و ثبت شرکت رایج ترین روش های مهاجرت بلند مدت به کشور یونان هستند. بر کسی پوشیده نیست که اخذ ویزای توریستی یونان پرمخاطب ترین روش مهاجرت به این کشور محسوب می شود. بسیاری از افراد یونان را به عنوان یک سکوی پرتاب برای ورود به حوزه شنگن انتخاب می کنند و همین مسئله بر اهمیت شناسایی روش های مهاجرتی به این کشور افزوده است.