مهاجرت سرمایه گذاری در آرژانتین، طبق قوانین این کشور برای اتباع خارجی که قصد سرمایه گذاری با مبلغ حداقل 1500000ARS (پزو آرژانتین) را دارند امکان پذیر است که در راستای انجام فعالیت های قانونی تولیدی، تجاری یا خدماتی می باشد. برای این امر متقاضیان باید در وهله اول یک پروژه سرمایه گذاری ارائه داده و منشا قانونی بودن وضعیت مالی خود را اثبات کنند که در این صورت ویزای سرمایه گذاری برای ایشان صادر می گردد. مهاجرت و ویزای سرمایه گذاری در آرژانتین تا 3 سال قابل تمدید است که پس از آن ممکن است به اقامت دائم متقاضی منجر شود و پس از 2 سال نیز، فرد واجد شرایط اخذ تابعیت خواهد بود.