مهاجرت سرمایه گذاری در آذربایجان روشی سودمند برای مهاجران می باشد که می تواند اقامت و تابعیت را برای متقاضیان سرمایه گذاری دربرداشته باشد. یکی از برنامه هایی که در راستای هدف جذب مهاجر آذربایجان قرار گرفته جذب سرمایه گذاران خارجی است. در برنامه مهاجرت سرمایه گذاری در آذربایجان مهاجرین می توانند با سرمایه گذاری در حدود 500000 منات آذربایجان از یک اقامت 3 ساله بهره مند گردند که این سرمایه را جهت کمک به اقتصاد آذربایجان سرمایه گذاری می نمایند. همچنین افراد می توانند با مبالغ کمتر در حدود 100000 منات آذربایجان در خرید املاک و مستغلات و بانکهای این کشور سرمایه گذاری نمود.