دروازه کشور بلاروس این روزها برای مهاجرت سرمایه گذاری در بلاروس به روی سرمایه گذاران باز می باشد و شرایط  اقتصادی و تجاری مطلوبی را ارائه می دهد. از مزایای مهاجرت سرمایه گذاری در بلاروس میتوان به موقعیت جغرافیایی و استراتژیک عالی، دسترسی مستقیم به بازارهای EEU که این بازار شامل کشورهایی مانند بلاروس، روسیه، قزاقستان، ارمنستان، قرقیزستان می باشد، زیرساخت های توسعه یافته در زمینه های حمل و نقل، تدارکات و ارتباطات، قوانین سرمایه گذاری پیشرفته در بلاروس، حمایت از سرمایه گذاران و ضمانت سرمایه گذاری آن ها اشاره کرد. پیش از هر گونه اقدامی جهت سرمایه گذاری در کشور بلاروس از قوانین و ریسک های این مسیر آگاهی یابید.