به تازگی اقتصاد کشور کلمبیا رو به رشد بوده و پایدار می باشد و افراد زیادی به دنبال سرمایه گذاری در کلمبیا می باشند. مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در کلمبیا ابتدا باید در اداره نظارت شرکت ها و اتاق بازرگانی محلی ثبت شود تا مجوز برای سرمایه گذاران صادر شود. مهاجرت سرمایه گذاری در کلمبیا یکی از راحت ترین راه های مهاجرتی به این کشور می باشد. سرمایه گذاران این کشور به صنعت کشاورزی و تولید بسیار اهمیت می دهند. نرخ مالیات در این کشور 15% می باشد  ولی مالیات بر ارزش افزوده در این کشور صفر است. نیروی کار در این کشور از بهترین ها می باشد.