ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در قبرس یکی از روش های مهاجرتی به این کشور محسوب میشود که با آن می توان اقامت قبرس را بدست آورد. هنگامی که خانواده ای تصمیم به مهاجرت می گیرند بهترین روش موجود برای مهاجرت همزمان خانواده این است که از طریق ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در قبرس اقدام نمایند. به این خاطر که در روش های دیگر امکان مهاجرت همزمان تمام اعضای خانواده تقریبا دشوار است. برای سرمایه گذاری در قبرس باید در ابتدا بررسی نمود که سرمایه گذاری در این کشور برای فرد سرمایه گذار مفید است یا خیر یعنی گردش مالی که این سرمایه گذاری ایجاد می نماید ارزش سرمایه گذاری را خواهد داشت.