هر کشوری جهت جذب سرمایه گذاران خارجی و اخذ اقامت برنامه هایی را تعریف نموده اند. در این سالها بسیاری از افراد برای ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در جمهوری چک اقدام نموده اند و این کشور برای رشد اقتصادی بهتر از آن ها حمایت نموده است تا از وجود سرمایه گذاران خارجی برای بهبود شرایط اقتصادی و همچنین ایجاد شغل برای اتباع خود سود ببرد. بر اساس آخرین قوانینی که از سوی اداره مهاجرت این کشور در سال 2017 تصویب گردیده شهروندان خارجی می توانند با ارائه یک بیزینس پلن مناسب و حداقل سرمایه ای حدود 75 میلیون کرون چک، برای ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در جمهوری چک اقدام نمایند، همچنین یکی از شرایطی که دولت چک برای سرمایه گذار خارجی معین کرده، این است که بایستی برای حداقل 20 تبعه چکی نیز با این سرمایه گذاری ایجاد شغل شود.