مهاجرت سرمایه گذاری در دانمارک روشهای متعددی دارند که یکی از آنها خرید املاک مسکونی است. البته امکان اخذ اقامت دائم این کشور از طریق خرید ملک وجود ندارد. خرید ملک در کشور دانمارک بین 21000DKK تا 32000DKK (کرون دانمارک) هزینه دارد. یکی دیگر از شیوه های سرمایه گذاری در دانمارک خرید اوراق قرضه در دانمارک است. اوراق قرضه دولتی در این کشور به دو حالت سرمایه قابل بازگشت و غیر قابل بازگشت تقسیم می شود. متقاضی، در سرمایه گذاری به شیوه سرمایه قابل بازگشت پس از گذشت 5 سال هم اقامت دائم کشور دانمارک را دریافت می کنند و هم می توانند به اصل پول خود (بدون سود) برسند. ثبت شرکت نیز یکی دیگر از روش های مهاجرت سرمایه گذاری در دانمارک است.