برای سرمایه گذاری در هر کشور شرایط خاص آن کشور از لحاظ بیزینسی و تجاری حائز اهمیت است. در خصوص مهاجرت سرمایه گذاری در فنلاند نیز به همین منوال است. از جمله مواردی که باعث جذابیت مهاجرت سرمایه گذاری در فنلاند می شود عبارتند از ثبات سیاسی و اقتصادی این کشور، موقعیت جغرافیایی فنلاند و نیروی کار متخصص. در زمان شروع سرمایه گذاری و ثبت شرکت در فنلاند شخص متقاضی در وهله اول اقدام به تاسیس شرکت می نماید یا با فرد دیگری به صورت مشارکتی اقدام به تاسیس شرکت می کند. از جمله مزیت های سرمایه گذاری امکان دریافت وام های کم بهره برای فرد سرمایه گذار است.