مقالاتی که در این بخش مطالعه خواهید کرد، ارتباط مستقیم با روش های مهاجرت سرمایه گذاری در گرنادا در حوزه کارائیب خواهند داشت. در حال حاضر، این حوزه بیش از این که یک مقصد زیستی باشد، یک جایگاه مناسب برای سرمایه گذاری است. شهروندان خارجی زیادی سرمایه خود را به این کشور وارد می کنند تا از این طریق بتوانند یک پاسپورت معتبر را برای خود و خانواده به دست آورند. محمدودیت های کمی برای این روش مهاجرتی وجود دارد و نیازی به سرمایه گذاری های میلیون دلاری در این کشور نیست. ضمانت هایی که دولت این کشور برای شهروندان خارجی و سرمایه آن ها ارائه می کند، منجر به آسودگی خاطر و افزایش تمایل به مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در گرنادا می شود.