هنگ کنگ قلب تپنده اقتصاد چین است و شهروندان خارجی فراوانی از طریق مهاجرت سرمایه گذاری در هنگ کنگ خود را به خاک این کشور رسانده اند. البته باید به این نکته اشاره داشت که برای سرمایه گذاری در کشور هنگ کنگ، حداقل به 10000000$ (دلار هنگ کنگ) نیاز خواهد بود. در صورتی که فردی چنین سرمایه ای را در کشور هنگ کنگ سرمایه گذاری کند، علاوه بر خود، اعضای خانواده او که شامل همسر قانونی و فرزندان زیر 18 سال می شوند نیز اقامت این کشور را بدست خواهند آورد. مهاجرت سرمایه گذاری در هنگ کنگ تنها از طریق کسب و کار و سرمایه گذاری در بورس ممکن می شود.