یکی از راه های اخذ اقامت ایتالیا ایجاد یک سرمایه گذاری در این کشور است، حال این سرمایه گذاری میتواند در بیزینس های کلان صورت پذیرد یا شخصی به صورت فردی اقدام به ایجاد یک بیزینس کوچک نماید. منتهی این اقدامات باید بر اساس تبعیت از قوانین و همچنین آگاهی فرد صورت پذیرد. وقتی صحبت از مهاجرت سرمایه گذاری در ایتالیا می شود باید در ابتدا دید که فرد سرمایه گذار چه ایده ای برای سرمایه گذاری در این کشور دارد. با توجه به اینکه کشور ایتالیا در سالهای اخیر ثبات اقتصادی خوبی نداشته ورود به بازار کار این کشور محدود به برخی فعالیت های تجاری شده است. همچنین دولت ایتالیا به دنبال تزریق سرمایه به کشورش به برنامه های متفاوت جهت مهاجرت سرمایه گذاری در ایتالیا رو اورده است که افراد ثروتمند را تشویق به اخذ اقامت این کشور در ازای سرمایه گذاری نماید.