برای مهاجرت سرمایه گذاری در ژاپن باید یا ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت دریافت کنید یا ویزای سرمایه گذار. ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در ژاپن به شکل ویزای کاری Working Visa صادر می شود. در مهاجرت سرمایه گذاری در ژاپن برای ویزای سرمایه گذار نیز 5 میلیون ین (JPY) و آماده سازی مدارک و اسناد پیشتیبان نیاز است. در ژاپن دو نوع شرکت وجود دارد که ساختار شرکتی (Kabushiki Kaisha (KK و (Godo Kaisha (GK هستند. شرکت KK شرکت با مسئولیت محدود با توجه به سهام است و GK مورد استفاده توسط شرکت های کوچک و متوسط و دارای عملکردهایی مشابه شراکت است.