پیشرفت سریع اقتصادی در سال های متوالی در کشور مالزی باعث روی آوری درصد محدودی از افراد به مهاجرت سرمایه گذاری در مالزی نیز شده است. درصد اعلام شده فساد بالا در کشور مالزی باعث شده است که مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در مالزی به نحوی ریسکی محسوب گردد و تا حدودی نگران کنند باشد. خرید املاک در کشور مالزی بدون محدویت برای متقاضیان خارجی از سایر رویه های سرمایه گذاری در مالزی به شمار می رود. تمکن مالی در کشور مالزی از سایر رویه های سرمایه گذاری در کشور مالزی محسوب می گردد که مورد توجه قرار گرفته است.