نروژ یکی از ثروتمند ترین کشورهای جهان است و به همین دلیل تمایل چندان زیادی به پذیرش سرمایه گذاران خارجی از طرف دولت نروژ وجود ندارد. البته باید به این نکته اشاره داشت که مهاجرت سرمایه گذاری در نروژ کار چندان ساده ای نیست چرا که زمینه های سرمایه گذاری در این کشور محدود است. از سوی دیگر اقتصاد نروژ بیشتر بر پایه های نفت و گاز استوار است و به همین دلیل سطح سرمایه گذاری خارجی در این کشور در سال های 2018 و 2019 به شدت رشد منفی داشته است. در حال حاضر سرمایه در گردش سرمایه گذاران خارجی در کشور نروژ در حدود 20 میلیارد دلار است و متقاضیان مهاجرت سرمایه گذاری در نروژ به بررسی این کشور در تمامی زمینه ها می پردازند.