رومانی به ازای سرمایه گذاری سرمایه داران خارجی و اخذ ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در رومانی به متقاضیان و خانواده شان اجازه اقامت می دهند. شما می توانید با این اقامت حتی اگر در ابتدا یکساله هم صادر شود بعد از 5 سال به اقامت دائم و پاسپورت این کشور نیز دست یابید. در ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در رومانی برنامه های متفاوتی برای سرمایه گذاری وجود دارد که شاید مرسوم ترین این سرمایه گذاری نیاز به حداقل سرمایه 100000€ (یورو) دارد و سرمایه گذار بایستی برای حداقل 10 تبعه رومانیایی با این سرمایه گذاری ایجاد شغل نماید.