کشور صربستان یکی از قدیمی ترین کشورهای قاره سبز اروپا است و کشوری چند فرهنگی و چند ملیتی است. این کشور همواره پذیرای افرادی از ادیان و ملل مختلف و نژادهای گوناگون بوده است. صربستان از دیرباز در حال مشاوره و مذاکره در خصوص پیوستن به اتحادیه اروپا بوده است که این مسئله باعث شده تا کشور مناسبی در خصوص سرمایه گذاری محسوب شده است. مهاجرت سرمایه گذاری در صربستان روش های متفاوتی دارد که یکی از این روش ها می تواند روش سرمایه گذاری از طریق خرید ملک محسوب شود. از مزایای مهاجرت سرمایه گذاری در صربستان اخذ اقامت این کشور می تواند باشد.