شما به عنوان یک شهروند خارجی میتوانید جهت ایجاد بیزینس و کسب و کار برای اخذ ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در آفریقای جنوبی اقدام نمایید. ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در آفریقای جنوبی از پر ریسک ترین طرق اخذ اقامت معرفی میشود زیرا شما باید آنالیز درستی از مثبت و نتیجه بخش بودن بیزینس خود داشته باشید. ایجاد یک سرمایه گذاری که بتواند اقامت آن کشور را برای یک تبعه خارجی به دنبال داشته باشد مستلزم رعایت اصول مهاجرتی است و اداره مهاجرت آفریقای جنوبی نیز در صورت موفق بودن آن بیزینس و یا سرمایه گذاری، اقامت دائم و پاسپورت کشورش را با رعایت قوانین اعطا مینماید، شروطی که آفریقای جنوبی برای سرمایه گذاری مشخص کرده است بر چند اصل استوار است که یکی داشتن یک بودجه کافی و دارایی قابل اثبات است و همچنین ایجاد بیزینس در مناطق شهری مشخص شده از سوی اداره مهاجرت میباشد.