برای اخذ ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در کره جنوبی شرایط مربوطه جهت سرمایه گذاری و تجارت در این کشور بسیار مهم است و بایستی بررسی گردد. کشور کره جنوبی یکی اقتصادهای برتر و قوی در حوزه اقتصاد و صنعت خواهد بود لذا سرمایه گذاری در این کشور یکی از بهترین گزینه های موجود جهت سرمایه گذاری خواهد بود. این کشور با توجه به ثبات اقتصادی بسیار بالا و نرخ رشد سریع گزینه جذابی برای سرمایه گذاری می باشد. معافیت مالیاتی، فناوری بالا و انتقال فناوری بستر مناسبی را برای اخذ ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در کره جنوبی فراهم کرده است.