سرمایه داران می توانند با انجام سرمایه گذاری در سوئیس، اقامت این کشور و اروپا را بدست آورند و از طریق مهاجرت سرمایه گذاری در سوئیس به این کشور ورود کنند. منتهی به دلیل وجود برنامه های جذاب تر مهاجرتی سرمایه گذاران مایل به اخذ اقامت از سایر طرق مهاجرتی در کشورهای دیگر اروپایی هستند. چرا که کشور سوئیس با توجه به هزینه های جانبی سرمایه گذاری و همچنین اخذ مالیات بالا و پیچیدگی در پروسه اخذ اقامت و تابعیت برای شهروند خارجی چندان گزینه مطلوبی برای اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری به حساب نمی آید در نتیجه از مهاجرت سرمایه گذاری در سوئیس استقبال فراوانی نمی شود.