از آنجایی که مهاجرت سرمایه گذاری به هر کشوری دارای هزینه های بالاست، بهتر است افراد کشورهای قوی را در این زمینه انتخاب کنند به عنوان مثال مهاجرت سرمایه گذاری در تاجیکستان به افراد از این نظر پیشنهاد نمی شود که این کشور، کشور ضعیفی از نظر اقتصاد و نرخ بیکاری خواهد بود و عمدتا سرمایه گذاران خارجی نیز در این کشور وجود ندارند. مهاجرت سرمایه گذاری در تاجیکستان دارای برنامه های سرمایه گذاری منفعل برای متقاضیان خواهد بود، از این نظر پیشنهاد میشود افراد برای ورود به این کشور عمدتا راه های ارزانی مانند تحصیل و کار را انتخاب نمایند.