اکوادور کشوری است که شرایط آن در بسیاری از زمینه ها سبب شهرت اکوادور به بهترین کشور برای زندگی و بهترین کشور برای بازنشستگی دارد. هزینه های معقول زندگی، سیستم سلامت و درمانی قوی، فرصت های شغلی مطلوب و روش های زندگی سالم از علل اصلی محبوبیت این کشور محسوب می شوند. برای داشتن یک زندگی خوب و آرام در این کشور با توجه به شرایط اکوادور باید ماهیانه 1500$ تا 1800$ (دلار) هزینه کرد که تمامی موارد نظیر محل اقامت، خورد و خوراک، حمل و نقل و غیره را شامل می شود. اقامت اکوادور از طرق ویزای تحصیلی، ویزای کاری، ویزای اقدامات داوطلبانه مذهبی، ویزای توریستی و غیره قابل دستیابی است.