برای مهاجرت به کشور تاجیکستان و اخذ انواع ویزاهای این کشور باید شرایط تاجیکستان از جمله اقتصاد و هزینه های زندگی در آن را در نظر گرفت. در تاجیکستان دستمزدها با استفاده از میانگین درآمد ماهانه پرداخت میشود. در شرایط تاجیکستان برای مهاجرت از مهم ترین هزینه هایی که افراد باید در نظر بگیرند، هزینه های زندگی، اجاره مسکن و حمل و نقل برای رفت آمد میباشد که میانگین هزینه های مواد غذایی در تاجیکستان حدود 4 الی 90 سامان SM و هزینه های آپارتمان بسته به محل و متراژ حدود 2000 تا 5000 سامان ماهیانه خواهد بود. در بابت حمل و نقل هم فرد باید هزینه ای حدود 4 تا 100 سامان را در نظر بگیرد.