می توان گفت اکثر متقاضیانی که در این سالها برای اخذ پاسپورت کشور سنت کیتس اقدام نموده اند از طریق سرمایه گذاری به این مهم دست یافتند و به دنبال آن از معافیت های مالیاتی نیز در این کشور بهره برده اند و خیلی به فکر زندگی دائم در این کشور نبوده اند و بیشتر برای تفریحات به این کشور می روند. این کشور در حوزه کارائیب واقع شده است و زبان رسمی آن انگلیسی است، هزینه زندگی در سنت کیتس برای افرادی که به عنوان سرمایه گذار بیشتر درخواست دارند، گران نیست. هزینه زندگی در سنت کیتس شامل مبالغ اقامت، پوشاک، خوراک و … است.