برای آگاهی از شرایط فیلیپین بایستی در مورد هزینه های کار و زندگی در این کشور مطلع شد. واحد پولی کشور فیلیپین پزو و پایتخت آن شهر مانیل است. طبیعتا هزینه های زندگی در کشوری چون فیلیپین بسیار کمتر از کشورهای اروپایی است که همین امر باعث جذابیت این کشور می شود. به طور کلی هزینه های زندگی در هر کشوری زمانی که به پایتخت آن کشور نزدیک می شویم بیشتر از سایر شهرهای آن است. به همین خاطر با توجه به شرایط فیلیپین اگر بخواهید در هزینه های زندگی صرفه جویی نمایید بهتر است در شهرهای دیگر مستقر شوید. بیشترین هزینه ای که زندگی در این کشور دارد هزینه های مربوط به اجاره آپارتمان خواهد بود.