افرادی که می خواهد به کشور زیبای قبرس مهاجرت نمایند باید از شرایط قبرس از جمله هزینه های زندگی در این کشور آگاهی پیدا کنند. بزرگترین دغدغه متقاضیان مهاجرت بعد از اخذ ویزا و اقامت، هزینه هایی است که بایستی در آن کشور برای محل اقامت، حمل و نقل، خورد و خوراک و دیگر مخارج پرداخت نمایند. لذا اطلاع از هزینه های زندگی و شرایط قبرس می تواند کمک شایانی به تصمیم این افراد نماید. هزینه های زندگی در کشور قبرس کمتر از هزینه زندگی در اروپا است، به همین خاطر می تواند جذابیت های خاص خود را داشته باشد.