شرایط کانادا و هزینه های زندگی در کانادا به عنوان کشوری پیشرفته و تراز اول در دنیا که غالبا اولین گزینه افراد متقاضی مهاجرت است می تواند درک مناسبی از نحوه زندگی و هزینه های موجود به متقاضیان ارائه دهد. کانادا به عنوان کشوری مهاجرپذیر درآمد بالایی برای مهاجرین دارد اما باید بدانید که بسته به شرایط کانادا هزینه های زندگی نیز در این کشور کم نمی باشد لذا با یک برنامه ریزی صحیح باید برای مهاجرت به این کشور اقدام نمود، زیرا هزینه ها یکی از بزرگترین دغدغه هایی است که مهاجرین خواهند داشت. بشترین هزینه ها هم در این خصوص هزینه های مسکن و حمل و نقل خواهد بود.