کویت از کشورهای حاشیه خلیج با سطحی مسطح می باشد که توسط ماسه پوشانده شده است. در این کشور آثاری از رود و مناظر طبیعی وجود ندارد. رشد موازنه های اقتصادی و تجاری در کشور کویت در حال افزایش است و شرایط کویت را برای زندگی و اقامت متقاضیان مطلوب نموده است. سیستم صادرات و واردات در کویت بخش مهمی از امنیت اقتصادی کویت را نشان می دهد که گویا بازار کار خوب برای اشخاص به خصوص شهروندان خارجی در خصوص برخورداری از این بازار کار جهانی می باشد. کاهش نرخ بیکاری در سال های اخیر باعث افزایش رویه مهاجرت به کویت برای متخصصین نیز می باشد. جهت اخذ اطلاعات در خصوص شرایط کویت برای اقامت باید عوامل بسیاری را مورد توجه قرار داد.