در زمان تنشهای شدید بین آمریکا و ایران، ده ها نفر از دانشجویان ایرانی که قرار بود از طریق مهاجرت تحصیلی آمریکا به این کشور وارد شوند، با لغو ویزا مواجه شدند. این لغو ناگهانی روادید موجب شد تا مقامات دانشگاهی، قانون گذاران، اتحادیه دانشجویان و طرفداران ایرانی و آمریکایی پیگیر موضوع شوند. با این حال وزارت امور خارجه اظهار داشت هیچ تغییری در سیاست مربوط به ویزای دانشجویی صورت نگرفته است و مقامات آموزش عالی می گویند که مشکلات مربوط به ویزا در مهاجرت تحصیلی آمریکا، برای هر صدها هزار دانشجوی بین المللی که برای شرکت در کالج ها و دانشگاه های آمریکایی سفر می کنند، در هر پاییز ایجاد می شود.