اسپانیا 45 دانشگاه دارد که در سیستم رتبه بندی برترین دانشگاه ها قرار گرفته اند. در مهاجرت تحصیلی اسپانیا دانشجویان باید توجه داشته باشند که بیشتر این دانشگاه ها در شهرهای مادرید، بارسلونا و شهرهای کوچکتر سویل و گرانادا قرار دارند. با توجه به این که هر منطقه از اسپانیا متفاوت است، نه تنها دانشگاه بلکه دانشجویان باید شهری را هم که می خواهند در آن تحصیل کنند مدنظر داشته باشند و پس از آن اقدام به مهاجرت تحصیلی اسپانیا نمایند. بیشتر دوره های تحصیلی به زبان اسپانیایی تدریس می شوند اما تعدادی از دوره ها در دو سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد به زبان انگلیسی نیز برای پذیرش دانشجویان خارج از کشور وجود دارد.