برای مهاجرت تحصیلی امارات و اخذ ویزای تحصیلی این کشور فرد باید تست سلامت پزشکی بدهد و یک اسپانسر برای ویزای خود ارائه دهد. اسپانسر متقاضی می تواند همان دانشگاه مورد نظر در امارات یا یکی از والدین یا اقوام فرد باشند. در حال حاضر کشور امارات به دانشجویان ویزای تحصیلی یک ساله می دهد که فرد باید بعد از اتمام این مدت با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه خود برای مدت یک سال دیگر آن را تمدید کند و این روند را تا پایان دوره تحصیلاتش ادامه دهد. از 24 نوامبر 2018 دولت امارات تصمیم گرفت که به دانش آموزان و دانشجویان نخبه ویزای تحصیلی 5 ساله بدهد و از مهاجرت تحصیلی نخبگان به امارات استقبال نماید.