یکی از روش های اخذ اقامت ترکیه، مهاجرت تحصیلی ترکیه است. نوسان نرخ ارز باعث شده که متقاضیان تحصیل در خارج از کشور، به سمت کشور ترکیه متمایل شوند. ترکیه دانشگاه های معتبری دارد و بعضی از دانشگاه های آمریکایی در این کشور شعبه دارند. در زمینه پزشکی و داروسازی هم 7 دانشگاه این کشور مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران هستند. در ضمن بیشتر دانشگاه های ترکیه در دوره تبادل دانشجوی اراسموس عضویت دارند و پس از مهاجرت تحصیلی ترکیه می توان برای دانشگاه های سایر کشورها اقدام کرد. از بین معتبرترین دانشگاه های و مراکز آموزشی ترکیه میتوان به دانشگاه های بوغازایچی، بیلکنت، صابانجی، دانشگاه فنی و مهندسی خاورمیانه، کُچ، حاجت تپه، آنکارا، قاضی، استانبول، آتاتورک، آتیلیم، مرمره، معمار سینان، اژه و دانشگاه آک دنیز اشاره کرد.