یکی از مزایای مهاجرت تحصیلی فرانسه که می توانیم به آن اشاره نماییم هزینه تحصیل رایگان است. این موضوع، از تحصیل در فرانسه یک جاذبه مهاجرتی خاص ساخته است. یکی از نکات قابل توجه جهت تحصیل در فرانسه این است که دانشگاه های آن علیرغم رتبه بالایی که دارند هزینه های رایگان و بعضا کمی دارند. اغلب تسهیلاتی که در اختیار دانشجویان قرار می دهند و کمک هزینه هایی که برای خوابگاه و حمل و نقل پرداخت می کنند به دانشجویان کمک شایانی برای پرداخت هزینه های تحصیل و زندگی می نماید. یکی از طرق اقدام جهت مهاجرت تحصیلی فرانسه که متداول است دوره های زبان فرانسوی در این کشور است.