کشور مکزیک پس از برزیل دومین اقتصاد بزرگ در دنیا را به خود اختصاص داده است. رشد و گسترش فعالیت اقتصادی در کشور مکزیک باعث ایجاد یک سیستم آموزش عالی در این کشور برای متقاضیان مهاجرت تحصیلی مکزیک شده است. کشور برزیل از مقاصد برتر در خصوص تحصیل و زندگی محسوب می شود. مهاجرت تحصیلی مکزیک از برنامه های اخذ اقامت این کشور نیز محسوب می شود که در میان سایر طرق مهاجرتی به این کشور با استقبال دو چندانی روبه رو شده است. توجه نمایید دانشگاه های پزشکی و دندانپزشکی مکزیک جزو دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم محسوب نمی شود.